Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Podatek od towarów i usług.

Tagi dodane do wpisu przez Admina: , , , napisany: May 4, 2010

Obecnie obowiązujący podatek od towarów i usług został wprowadzony w 1993 roku i zastąpił dwa nieistniejące już podatki, tym samym znacznie upraszczając system podatkowy. W Polsce jest to odpowiednik powszechnego w Europie podatku od wartości dodanej (VAT). Wpływy do budżetu państwa z tytułu tego podatku stanowią blisko 50% ogółu. Jest to podatek neutralny gdyż nie obejmuje całości obrotu, a jedynie jego wartość dodaną. Powszechnie zwykło się uważać, że VAT jest bardziej odporny na oszustwa podatkowe niż poprzedni podatek obrotowy. O ile jednak w przypadku tego drugiego nie wystawiano faktur, o tyle w przypadku VAT zaobserwowano zjawisko wystawiania dokumentów fikcyjnych. Straty z tego tytułu sięgają milionów złotych.

Przedmiotami podatku od towarów i usług są:

– odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju,

– eksport i import towarów,

– wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostarczenie towarów za zapłatą na terytorium kraju.

Podmiotami są wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz organizacje nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące własną działalność gospodarczą. Podatnicy, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności na terenie kraju zobowiązani są do ustanowienia swojego przedstawiciela. Może to być osoba prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terenie kraju lub osoba fizyczna zameldowana w tym samym państwie. Przedstawiciel odpowiada solidarnie z podatnikiem za opłacanie podatku. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Podstawą opodatkowania jest obrót czyli kwota należna za towar lub usługę ale pomniejszona o wysokość podatku. Obrót można zmniejszyć o kwoty udokumentowanych rabatów czy zwrotów. W przypadku importu za obrót uznaje się wartość towaru powiększoną o wysokość cła. Podstawowa stawka tego podatku wynosi 22% przy czym istnieją również pomniejszone stawki 7%, 3% i 0%, ale te pomniejszone stawki dotyczą wyłącznie przypadków ściśle określonych w ustawie.

Podobne wpisy

Przetargi to sposób wyboru usługodawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Wielu przedsiębiorców ma możliwość wzięcia udziału w przetargu dotyczącego zamówień publicznych. Takie przetargi zwykle są ogłaszane przez Ministerstwo Finansów i można je znaleźć na stronie internetowej. Przedmiotami przetargów są różne usługi. Mogą to być zarówno usługi związane z budownictwem czy transportem jak i z informatyką, gastronomią, hotelarstwem czy szkoleniami. Ministerstwo Finansów jest takim samym usługobiorcą jak każdy inny człowiek, który ogłasza przetarg na wykonanie usługi czy sprzedaż nieruchomości bądź przedsiębiorca.

 

Sposób działania jest w każdym przypadku taki sam. Zainteresowany przetargiem przedsiębiorca musi złożyć w wyznaczonym terminie ofertę zawierającą wszelkie potrzebne dane chociażby cenę, czas i sposób wykonania usługi. Następnie musi najczęściej wnieść tak zwane wadium, które zwykle wynosi dziesięć procent kwoty, która jest podana w przetargu. Jeżeli przedsiębiorca wygra przetarg jest zobowiązany do spełnienia wszystkich postanowień zawartych w swojej ofercie.