Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów osób fizycznych.

, napisany: April 23, 2010

Aż do roku 1998 zryczałtowany podatek dochodowy był regulowany przez ustawę z dnia 26 kwietnia 1991 roku o podatku duchowym ale po wyodrębnieni tej kwestii wszelkie kwestie z tym związane reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od przychodów. Obejmuje ona podatki zryczałtowane, kartę podatkową oraz dochody osób fizycznych.

Podatkiem tym są objęte przychody spółek cywilnych oraz firm, które prowadzą działalność w zakresie usług, handlu, budownictwa, prowadzonej na własny rachunek oraz wolnych zawodów. Podatek ryczałtowy wprowadzony jest dla uproszczenie rozliczania się z uzyskanych przez te podmioty dochodów, dochody rozliczone na tej podstawie nie są już wliczane do sumy ogólnej. Z powodu, że podatek ten ustalany jest na podstawie przychodów nie ma znaczenie czy podatnik podniósł jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu i w jakiej wysokości. Pod uwagę brany jest jedynie przychód i od niego ustalany jest podatek w formie procentu od tej kwoty. Stawki procentowe różnią się w zależności od rodzaju wykonywanej działalności oraz od miejsca gdzie ta działalność jest prowadzona. Niestety aby korzystać z takiej formy rozliczania należy prowadzić ewidencję przychodów aby umożliwić dokładne określenie przychodów z poszczególnych rodzajów działalności.

Stawki podatku ryczałtowego zostały podzielone na kilka grup w zależności od prowadzonej działalności: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%. Stawka 3% obejmuje działalność usługową, gastronomiczną, rybaków oraz usługi hotelarskie. Stawka 5,5% obejmuje działalność wytwórczą, roboty budowlane, przewóz ładunków. Stawka 8,5% dotyczy działalności usługowej, sprzedaży napojów alkoholowych, wynajmowania mieszkań. 17% zapłacą pośrednicy w sprzedaży pojazdów mechanicznych. Stawka 20% obejmuje wykonujących wolne zawody.

Rozliczanie się na tej podstawie nie jest obowiązkowe i chęć korzystania z tej formy opodatkowania należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym na specjalnym wniosku przy czym należy spełnić kilka warunków. Dopiero po pozytywnej decyzji ze strony urzędu możemy zacząć opłacać podatek ryczałtowy.

Podobne wpisy

Wpływy z podatku rolnego są znaczącym źródłem dochodów dla gmin wiejskich. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz spółkach cywilnych nie posiadających osobowości prawnej, które są właścicielami lub samotnymi posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Za przedmiot opodatkowania uważa się powierzchnię wszystkich gruntów rolnych, zalesionych, pod stawami rybnymi, których powierzchnia przekracza 1 ha przeliczeniowy. Ta jednostka jest stosowana jako podstawa opodatkowania. Hektar przeliczeniowy oblicza się poprzez pomnożenie hektara fizycznego przez odpowiedni współczynnik, który określany jest dla konkretnej gminy i zależy od jej zamożności oraz od jakości gleby na danym użytku rolnym. Podatek rolny należy do grupy podatków kwotowych, co oznacza, że w celu jego obliczenia należy zastosować kwotę odnoszącą się do hektara przeliczeniowego. Stawka ta obliczana jest na podstawie aktualnej ceny żyta co wydaje się być miarodajne do dochodów osiąganych przez rolnika. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość uzyskania wielu ulg oraz zwolnień podatkowych z tytułu propagowania rozwiązań ekologicznych w rolnictwie.

Podatek leśny działa na podobnych zasadach jak opisany powyżej podatek rolny. Podmiotem również są osoby fizyczne, prawne oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów. Opodatkowane są wszystkie lasy oprócz:

– niezwiązanych z gospodarką leśną,

– zajętych na ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane,

– wyłączonych z gospodarki leśnej.

Te lasy, których nie dotyczy podatek leśny podlegają podatkowi od nieruchomości. Podstawę opodatkowania stanowi również liczba hektarów przeliczeniowych, z tym, że jest ona obliczana nie na podstawie klasy ziemi ale na podstawie oceny drzewostanu oraz rodzajów drzew przeważających w danym lesie. Stawka obliczana jest także podobnie ale zamiast ceny żyta brana jest pod uwagę cena metra sześciennego drewna. Od dawna toczy się dyskusja czy nie powinien w tych obu przypadkach zostać zastosowany podatek dochodowy