You are here: Home > Podatki > Podatek dochodowy od osób prawnych CIT.

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT.

Podatek dochodowy od osób prawnych wbrew temu co sugeruje nazwa obejmuje także spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz tak zwane grupy kapitałowe czyli spółki mające powiązania kapitałowe. Jednak spółki kapitałowe aby skorzystać z takiej formy opodatkowania podpisać między sobą umowę co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego oraz po rejestracji tej umowy nie może ona być rozszerzona o kolejne spółki. Dodatkowo taka umowa musi być podpisywana i zgłaszana regularnie do Urzędu Skarbowego. Spółki należące do grupy solidarnie odpowiadają za obowiązek podatkowy grupy. Ustawa przewiduje w przypadku tego podatku wiele zwolnień przedmiotowych ale dotyczą one głównie organizacji utworzonych przez państwo.

Podstawa opodatkowania analogiczna jest do podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek płaci się od sumy osiągniętych dochodów niezależnie od źródła ich pochodzenia. Oblicza się ją poprzez odjęcie od łącznych przychodów kosztów ich uzyskania. I tak samo jeśli koszy przewyższają przychody mamy do czynienia ze stratą. W tym przypadku jednak podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej oraz ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Jako przychody nie są uznawane pobrane zaliczki na dostarczenie towarów lub wykonanie usług jeśli ich finalizacja nastąpi w następnym okresie podatkowym. Również jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu są one traktowane podobnie jak w przypadku podatku dochodowego.

Kolejnym zagadnieniem jest amortyzacja podatkowa. Polega ona na odliczaniu od przychodu wartości środków trwałych jak budynki, środki transportu oraz maszyny. Odliczenie może przebiegać na wiele sposobów, co miesiąc w ratach, co kwartał lub na koniec roku. Można to robić liniowo, degresywnie lub progresywnie. Odliczenie może wynosić nie więcej niż 30% wartości środków trwałych. Stawka podatku od osób prawnych wynosi 19% jednak w przypadku kiedy organy skarbowe uznają, że próbowano zaniżyć dochody może dojść do zastosowania stawki sankcyjnej w wysokości 50%.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.