You are here: Home > Prawo podatkowe > Problem podwójnego opodatkowania.

Problem podwójnego opodatkowania.

Problem podwójnego opodatkowania polega na tym, że ten sam dochód lub majątek należący do jednego podatnika jest opodatkowywany dwukrotnie. Może to mieć charakter krajowy lub międzynarodowy. Z podwójnym opodatkowaniem w tym samym kraju mamy do czynienia kiedy na przykład osoba prawna po opodatkowaniu swojego dochodu rozdziela go między akcjonariuszy, a ci także muszą zapłacić podatek dochodowy. W sytuacji kiedy podatnik wypracował dochód w innym kraju i dodatkowo występuje kolizja przepisów podatkowych pomiędzy tymi państwami, wówczas mamy także do czynienia z tym zagadnieniem. Dzieje się tak ponieważ podatnik spełnia wymogi dotyczące obowiązku podatkowego w obu tych państwach i co za tym idzie musi zapłacić podatek od tych samych dochodów w każdym z nich.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że każde państwo opodatkowuje dochody jeśli podatnik przebywa czasowo na jego terytorium lub tu zamieszkuje. Z drugiej strony podatek należny jest niezależnie od tego gdzie znajduje się źródło dochodów.
Problem ten dotyczy zarówno przedsiębiorców i osób fizycznych, jak również samych państw gdzie zjawisko to występuje. Dla przedsiębiorców stanowi to podwyższenie kosztów prowadzenia działalności, a w danym kraju ogranicza swobodę przepływu kapitału. Jest to więc zjawisko bardzo niekorzystne.
Podwójne opodatkowanie dotyczy najczęściej podatków od dochodów. Państwa starają się ograniczać to zjawisko na przykład poprzez wprowadzanie odpowiednich przepisów, które nakładają obowiązek podatkowy tylko na zamieszkałych na terytorium kraju, natomiast zwalnia z tego obowiązku zagranicznych rezydentów. Inne państwa stosują zasadę zamieszkania czyli opodatkowanie jest zależne od miejsca zameldowania.
Większość państw jednak rozwiązuje ten problem w inny sposób. Podpisywane są umowy międzynarodowe zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu tych samych dochodów. Zawierane są umowy na podstawie, których jedna ze stron zrzeka się pobierania podatku, lub takie, które uwzględniają wszelkie różnice w przepisach podatkowych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.