Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Podatek od spadków i darowizn.

Tagi dodane do wpisu przez Admina: , napisany: May 22, 2010

Podatek od spadków i darowizn.

Jeszcze do niedawna kiedy otrzymywaliśmy spadek musieliśmy zapłacić tak zwaną opłatę od przeniesienia własności. Jednak z czasem opłaty te przekształcono w tak zwany podatek od spadków i darowizn. Po dokładnym uregulowaniu wszystkich kwestii związanych z tym podatkiem wyznaczono, że obejmuje on:

– spadek,

– darowiznę,

– zasiedzenie,

– nieodpłatne zniesienie współwłasności.

Podatnikiem w tym wypadku jest każda osoba fizyczna, która nabyła własność lub prawa majątkowe w wyżej wymieniony sposób.

Płatnikiem natomiast jest notariusz, który zajmuje się naszą sprawą odnośnie spadku lub darowizny.

Obowiązek podatkowy dotyczy nabywcy własności, a w przypadku darowizny solidarnie na obu stronach. powstaje on wówczas gdy nabywamy prawa własnościowe w drodze otwarcia testamentu, w drodze darowizny oraz w innych przypadkach wymienionych wyżej.

Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest wartość nabytych praw majątkowych ale pomniejszona o ciążące na niej zadłużenia. Liczy się wartość jaką mają te prawa w dniu powstania obowiązku podatkowego. Gdyby jednak zdarzyła się utrata części spadku w wyniku działania tak zwanej siły wyższej, wówczas podstawa opodatkowania jest pomniejszana o ten ubytek ale odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia jest wliczane do podstawy. Do długów ciążących na spadku zalicza się także koszty leczenia spadkodawcy, koszty pogrzebu i nagrobka, wynagrodzenie wykonawcy testamentu o ile te nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku.

W przypadku zasiedzenia z podstawy opodatkowania wyklucza się wszelkie koszta poniesione przez nabywcę do czasu stwierdzenia tego faktu. Na przykład jeśli sam wzniósł budynek na zasiedziałym gruncie to jest on (budynek) wykluczany z podstawy opodatkowania.

Wartość nabytych rzeczy określa nabywca i o ile jego dane zgadzają się ze stanem faktycznym to jest to przyjmowane za podstawę opodatkowania. Jednak nabywca ma 14 dni na podanie wartości nabytku. Jeśli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie wówczas urząd skarbowy wyznaczy biegłego do wyceny i jeśli ta przekroczy o 33% wartość podaną przez nabywcę wówczas ten ponosi koszty opinii biegłego. Stawki podatku to 3%, 7% i 12%, a ich wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą.

Podobne wpisy

43Codziennie chodzimy do pracy, tkwimy w niej osiem lub nie rzadko więcej godzin, tylko po to by na końcu miesiąca, lub na początku następnego dostać wyczekiwaną wypłatę. Większość z nas wie zapewne jaką ma stawkę brutto za godzinę swojej pracy, czy analogicznie jak wyglądałaby jego pensja, gdyby nie odprowadzano z niej żadnych składek. Tu jawią się nam magiczne słowa brutto i netto. Przyjrzyjmy się, z czego składa się typowa pensja polaka.
Z Tego, co zarobimy, państwo zabiera nam około trzydziestu procent, które rozkłada się na składki i ubezpieczenia takie jak: emerytalne, chorobowe, zdrowotne, rentowe czy nawet zaliczka na PIT.
Nie wolno zapominać także o tym, że pracodawca dodatkowo odprowadza około dwudziestu procent naszej kwoty brutto, ale nie zabiera tych pieniędzy, tylko wykłada je ze swoich, także, gdyby podliczyć i zsumować wszystkie kwoty, to przy założeniu, że miesięczna pensja netto wynosi dwa tysiące złotych, to nasza pensja rzeczywista bez podatków wyniosłaby około 3347 złotych.