You are here: Home > Rodzaje podatków > Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn.

Jeszcze do niedawna kiedy otrzymywaliśmy spadek musieliśmy zapłacić tak zwaną opłatę od przeniesienia własności. Jednak z czasem opłaty te przekształcono w tak zwany podatek od spadków i darowizn. Po dokładnym uregulowaniu wszystkich kwestii związanych z tym podatkiem wyznaczono, że obejmuje on:

– spadek,

– darowiznę,

– zasiedzenie,

– nieodpłatne zniesienie współwłasności.

Podatnikiem w tym wypadku jest każda osoba fizyczna, która nabyła własność lub prawa majątkowe w wyżej wymieniony sposób.

Płatnikiem natomiast jest notariusz, który zajmuje się naszą sprawą odnośnie spadku lub darowizny.

Obowiązek podatkowy dotyczy nabywcy własności, a w przypadku darowizny solidarnie na obu stronach. powstaje on wówczas gdy nabywamy prawa własnościowe w drodze otwarcia testamentu, w drodze darowizny oraz w innych przypadkach wymienionych wyżej.

Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest wartość nabytych praw majątkowych ale pomniejszona o ciążące na niej zadłużenia. Liczy się wartość jaką mają te prawa w dniu powstania obowiązku podatkowego. Gdyby jednak zdarzyła się utrata części spadku w wyniku działania tak zwanej siły wyższej, wówczas podstawa opodatkowania jest pomniejszana o ten ubytek ale odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia jest wliczane do podstawy. Do długów ciążących na spadku zalicza się także koszty leczenia spadkodawcy, koszty pogrzebu i nagrobka, wynagrodzenie wykonawcy testamentu o ile te nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku.

W przypadku zasiedzenia z podstawy opodatkowania wyklucza się wszelkie koszta poniesione przez nabywcę do czasu stwierdzenia tego faktu. Na przykład jeśli sam wzniósł budynek na zasiedziałym gruncie to jest on (budynek) wykluczany z podstawy opodatkowania.

Wartość nabytych rzeczy określa nabywca i o ile jego dane zgadzają się ze stanem faktycznym to jest to przyjmowane za podstawę opodatkowania. Jednak nabywca ma 14 dni na podanie wartości nabytku. Jeśli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie wówczas urząd skarbowy wyznaczy biegłego do wyceny i jeśli ta przekroczy o 33% wartość podaną przez nabywcę wówczas ten ponosi koszty opinii biegłego. Stawki podatku to 3%, 7% i 12%, a ich wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.