You are here: Home > Rodzaje podatków > Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości jest najbardziej wydajnym podatkiem jeśli chodzi o przychody ze źródeł lokalnych. Jest to podatek jednolity jeśli chodzi o podmiot i przedmiot opodatkowania i zrównuje osobowości prawne i fizyczne. Naliczany jest w sposób bardzo prosty ponieważ jako podstawę uznaje się powierzchnię całkowitą budynków i gruntów. Jest to podatek stabilny i łatwy do wyegzekwowania ponieważ wszystkie nieruchomości znajdują się w ewidencji je obejmującej i nie można nic ukryć.

Obowiązek podatkowy obejmuje wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, które są powiązane z nieruchomością, a szczególnie jeśli są jej właścicielami. Przedmiotem opodatkowania są budynki oraz grunty o ile te drugie nie są objęte podatkiem rolnym lub leśnym. Podstawą opodatkowania są jak wcześniej wspominałem powierzchnie budynków i gruntów wyrażone w metrach kwadratowych. Stawki podatku są zmienne, ustalane przez radę gminy, która jednak nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalanej corocznie przez Ministerstwo Finansów. Stawki mogą być regulowane na podstawie uchwał rady, która również może niektóre podmioty zwolnić z obowiązku podatkowego.

Ustawa o podatku od nieruchomości wskazuje wiele zwolnień z tego podatku. Zwolnione są grunty i budynki użytkowane przez organizacje pożytku publicznego, a także należące do innych państw oraz konsulatów. Zwolnione są także wszystkie grunty i budynki użytkowane przez PKP, lotniska, organizacje wytwarzające energię elektryczną. Zwolnienie obejmuje także kościelne osoby prawne będące właścicielami budynków i gruntów oraz powierzchnie wykorzystywane jako mieszkalne dla kleru.

Podatek od nieruchomości jaki obowiązuje w Polsce nie jest adekwatny do wartości obiektów toteż od kilku lat opracowywany jest plan wprowadzenia w życie tak zwanego podatku katastralnego, który odwołuje się do wartości nieruchomości. Niewątpliwie taki rodzaj opodatkowania byłby bardziej uczciwy ponieważ odwoływałby się dosłownie do wartości nieruchomości.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.