You are here: Home > Rodzaje podatków > Podatek akcyzowy – funkcje podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy – funkcje podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy jest w teorii łatwy w poborze ale niestety w Polsce nie wygląda to tak dobrze z powodu skomplikowanej konstrukcji podatku oraz częstych zmian w przepisach. Mimo tego jest to jeden z najważniejszych podatków jeśli chodzi o wpływy do budżetu, stanowi około 30% wszystkich z nich. Podatkowi akcyzowemu podlegają:

– produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz ich wyprowadzanie ze składu podatkowego,

– sprzedaż wyrobów akcyzowych na terenie kraju,

– eksport i import wyrobów akcyzowych,

– nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

funkcje podatku akcyzowego

Akcyzie podlega wiele innych działań dotyczących wyrobów akcyzowych takich jak używanie ich na pokazach czy w reklamie, a także wszelkie braki i ubytki powstałe w procesach produkcji, transportu i magazynowania tych towarów. Prawodawca dopuszcza jednak możliwość zwolnienia ubytków z opłacania podatku ale tylko do wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. W tym celu muszą zostać spełnione warunki określające procedury postępowania przy powstaniu ubytków. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu, chyba, że przepisy stanowią inaczej. Stawki tego podatku wyrażane są w formie procentu podstawy opodatkowania, kwoty na jednostkę wyrobu lub procencie ceny detalicznej. Podstawą opodatkowania jest kwota należna za sprzedaż lub dostarczenie wyrobu w przypadku stawki procentowej. Natomiast jeśli chodzi o stawkę kwotową to za podstawę przyjmuje się ilość wyrobów. Stawki te są stałe i z góry ustalone.

funkcja dochodowa i funkcja fiskalna

Podatnikiem jest każda osoba fizyczna, prawna oraz organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających akcyzie. Wiele towarów jest zwolnionych z tego podatku. Po pierwsze jest to eksport wyrobów akcyzowych. W dalszej kolejności to piwo, wino i inne napoje fermentowane przez osoby fizyczne na własny użytek i nie przeznaczone na sprzedaż. Kolejnym wyrobem jest energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych. Wiele zwolnień można uzyskać na podstawie umów międzynarodowych lub gdy wymagają tego przepisy Unii Europejskiej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.