Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Ogromna pomoc

, napisany: May 15, 2015

image Chyba nie ma z tym wszystkim najmniejszego problemu, że dofinansowania z UE są naprawdę ogromną pomocą. Wszystko to zależy tylko i wyłącznie od nas, jak do tego wszystkiego podejdziemy. Jest to ogromna pomoc, ponieważ każdy spokojnie na tym wszystkim będzie mógł sobie zyskać. Wiele jest dla nas i na wiele zawsze będzie to nam pozwalało. Chyba nikogo nie trzeba do tego wszystkiego jakoś specjalnie namawiać, ponieważ jest to ważna sprawa do przemyślenia. Można także takimi dofinansowaniami sobie pomóc. Szczególnie jeśli chodzi tutaj o pomoc pieniężną, jeśli chcemy zacząć coś robić. Ogromna pomoc jest także wtedy, jeśli chcemy spełniać swoje marzenia. Dostrzec tutaj naprawdę można wiele pozytywów. Każdy jest w stanie znaleźć tutaj pomysł na siebie. Nikt nie zostanie w żadne sposób odrzucony. Każdy jakoś na takich pomysłach będzie zyskał. Jest to naszą decyzją, więc podejmujmy ją w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie. Pomoc będzie nam przecież zawsze potrzebna. Skorzystajmy z niej, bo może być to ważne.

Podobne wpisy

Wpływy z podatku rolnego są znaczącym źródłem dochodów dla gmin wiejskich. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz spółkach cywilnych nie posiadających osobowości prawnej, które są właścicielami lub samotnymi posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Za przedmiot opodatkowania uważa się powierzchnię wszystkich gruntów rolnych, zalesionych, pod stawami rybnymi, których powierzchnia przekracza 1 ha przeliczeniowy. Ta jednostka jest stosowana jako podstawa opodatkowania. Hektar przeliczeniowy oblicza się poprzez pomnożenie hektara fizycznego przez odpowiedni współczynnik, który określany jest dla konkretnej gminy i zależy od jej zamożności oraz od jakości gleby na danym użytku rolnym. Podatek rolny należy do grupy podatków kwotowych, co oznacza, że w celu jego obliczenia należy zastosować kwotę odnoszącą się do hektara przeliczeniowego. Stawka ta obliczana jest na podstawie aktualnej ceny żyta co wydaje się być miarodajne do dochodów osiąganych przez rolnika. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość uzyskania wielu ulg oraz zwolnień podatkowych z tytułu propagowania rozwiązań ekologicznych w rolnictwie.

Podatek leśny działa na podobnych zasadach jak opisany powyżej podatek rolny. Podmiotem również są osoby fizyczne, prawne oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów. Opodatkowane są wszystkie lasy oprócz:

– niezwiązanych z gospodarką leśną,

– zajętych na ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane,

– wyłączonych z gospodarki leśnej.

Te lasy, których nie dotyczy podatek leśny podlegają podatkowi od nieruchomości. Podstawę opodatkowania stanowi również liczba hektarów przeliczeniowych, z tym, że jest ona obliczana nie na podstawie klasy ziemi ale na podstawie oceny drzewostanu oraz rodzajów drzew przeważających w danym lesie. Stawka obliczana jest także podobnie ale zamiast ceny żyta brana jest pod uwagę cena metra sześciennego drewna. Od dawna toczy się dyskusja czy nie powinien w tych obu przypadkach zostać zastosowany podatek dochodowy