You are here: Home > Rodzaje podatków > klasyfikacja podatków w polsce

klasyfikacja podatków w polsce

Kolejnym ważnym zagadnieniem, którego nie można pominąć jeśli chcemy wyczerpująco przedstawić czym jest podatek jest klasyfikacja podatków. W tym artykule przedstawię to zagadnienie w odniesieniu do przedmiotu opodatkowania oraz faz tworzenia i podziału dochodów.

Podział podatków

 

Przedmiot opodatkowania dopuszcza następujący podział na podatki:

– przychodowe,

– dochodowe,

– majątkowe,

– konsumpcyjne.

Podatki przychodowe pobierane są od przychodów (obrotów) osiąganych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zazwyczaj nie są związane z kosztami jakie podatnik poniósł na uzyskanie tego przychodu. Podatki przychodowe są stosunkowo prosto skonstruowane i łatwe w obliczaniu i poborze. W Polsce najlepszym przykładem są tak zwane podatki zryczałtowane.

klasyfikacja podatku

Natomiast w przypadku podatków dochodowych podstawę stanowi rzeczywisty dochód osiągnięty przez podatnika i jest to inna klasyfikacja podatkow. Uzyskanie takiego dochodu następuje poprzez odjęcie od całości przychodów kosztów ich uzyskania. Niestety o ile ten podatek jest najpopularniejszy to obliczenie jego podstawy jest skomplikowane ponieważ należy precyzyjnie określić źródła przychodów oraz jakie kwoty mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Wymaga on wiec bardzo sprawnego aparatu podatkowego oraz rozbudowanych przepisów.

Podatki majątkowe naliczane są od majątku podatnika i można je podzielić na dwa typy: podatki uszczuplające majątek, czyli naliczane od jego wartości i pobierane jako jej część oraz podatki nieuszczuplające majątku czyli pobierane od przychodów jakie ten majątek przynosi podatnikowi.

klasyfikacja podatków w polsce

Podatki konsumpcyjne to zaraz po dochodowych najbardziej znaczące fiskalnie podatki. Naliczane są jako dochód wydatkowany i zawarte są w cenach towarów i usług (VAT, akcyza)

Teraz podział ze względu na fazy tworzenia i podziału dochodów. Według tego kryterium wyróżnia się następujące podatki:

– na rynku towarów lub czynników produkcji,

– na rynku nabywców i sprzedawców dóbr i usług,

– od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,

– od osiągania lub przeznaczenia dochodu.

klasyfikacja podatku

Wiele osób uważa że podatek podatek VAT jest bardzo skomplikowanym podatkiem, zwanym również podatkiem od towarów i usług lub podatkiem od wartości dodanej. Jednak jeżeli wiemy w jaki sposób funkcjonuje faktura VAT to raczej nie będziemy mieli problemu z ogarnięciem tematu jakim jest podatek VAT i klasyfikacja podatku. Są trzy możliwości podczas rozliczania podatku, pierwsza to nadpłata, jest to taka sytuacja kiedy zapłaciliśmy więcej podatku niż zebraliśmy ze sprzedaży towarów i usług, do określenia tego służy faktura VAT i składana deklaracja. W takiej sytuacji możemy wystąpić o zwrot podatku lub przenieść go na następny miesiąc, jeżeli staramy się o zwrot podatku VAT i jest to duża kwota, powinniśmy liczyć się z kontrolą urzędu skarbowego, wówczas musimy pieczołowicie zbierać wszelkie dokumenty jak faktura VAT, abyśmy mogli udokumentować nasze obroty. Zazwyczaj jednak firmy w takiej sytuacji klasyfikacja podatku nadwyżkę przepisują na kolejne miesiące i wyrównują w następnych składanych deklaracjach.

podział podatków w polsce

Kim jest czynny podatnik? Jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą, na którą prawo nakłada obowiązek rozliczania transakcji, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz składanie comiesięcznych deklaracji VAT. Podstawą do złożenia deklaracji jest faktura VAT, zarówno taka, którą wystawiliśmy samodzielnie jak i również taka, którą otrzymaliśmy od naszego kontrahenta. Na podstawie takiego podział podatków w polsce dokumentu robimy deklarację.

W przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego to właśnie faktura VAT jest dokumentem niezbędnym do okazania i udokumentowania transakcji. Jeżenie zaksięgowaliśmy jakiś koszt, na który nie została wystawiona faktura VAT to wówczas popełniamy wielki błąd i może się to skończyć poważnym dla na konsekwencjami. Dlatego bardzo ważne jest to aby dokładnie prowadzić księgę podział podatków w polsce podatkową jak również zachowywać wszelkie dokumenty przez okres minimum pięciu lat. Zachowując te podstawowe zasady możemy być spokojni i nie obawiać się żadne kontroli, no chyba, że coś narozrabialiśmy i nie wszystkie dochody zostały ujawnione.

typy podatków

Dla czynnego podatnika i płatnik podatku od towarów i usług faktura VAT jest podstawowym dokumentem, który potwierdza dokonanie zakupu lub sprzedaży towaru. Jest to specyficzny dokument, który określa zarówno nabywcę towarów, jak i sprzedawcę. Dodatkowo faktura VAT zawiera takie informacje wartość kupionego towaru netto, wartość należnego podatku jak również wartość brutto. Również na fakturze zawarte są informacje mówiące o sposobie płatności jak i kontach bankowych to są typy podatków.

Faktura VAT jest bardzo ważnym dokumentem księgowym i to z niego wynika czy mamy nadpłatę podatku czy będziemy musieli podatek odprowadzić do urzędu. Obliczenie jest proste. Jeżeli dokonaliśmy zakupów i zapłaciliśmy na fakturach 1000 zł podatku VAT a usług sprzedaliśmy na kwotę 1200 zł VAT, to wówczas odprowadzamy do urzędu tylko 200 zł. W niektórych sytuacjach również możemy starać się o zwrot podatku, jednak są to sytuacje dość sporadyczne i zazwyczaj takie rozliczenie przechodzi na kolejny miesiąc kalendarzowy.

podatki klasyfikacja

Urząd Skarbowy czyha! Jeśli wynajmujesz pokój lub całe mieszkanie nie zapominaj, że dochód uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu a jego zatajenie jest przestępstwem gospodarczym! Jeżeli kwestia wynajmu lokalu nie jest ci obca, wybierz jeden z trzech możliwych sposobów opodatkowania najmu, i oddal od siebie ponurą wizję podatki klasyfikacja urzędnika skarbówki lustrującego twoje zeznania podatkowe! W zależności od skali i kosztów wynajmu oraz wysokości dochodów, ustawa zakłada możliwość odprowadzania podatku w formie ryczałtu, podatku liniowego lub według zasad ogólnych.

Wybierając rozliczenie ryczałtowe musimy wybrać między dwoma stawkami – jeśli przychód nie przekroczył 4000 euro obowiązuje nas stawka 8,5%, powyżej ten kwoty zapłacimy aż 20%. W obu wypadkach możemy odatki klasyfikacja odliczyć sobie ulgi podatkowe, ale nie możemy liczyć na pomniejszenie podatku o koszty uzyskania przychodu. 19%-owa stawka podatku liniowego zarezerwowana jest dla tych, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zasady ogólne dają nam do wyboru dwa progi – 18% i 32%.

klasyfikacja podatków w polskim systemie podatkowym

Warto wiedzieć że prowadząc Usługi rekrutacyjne Warszawa i usługi księgowe, gdy chcemy kogoś zatrudnić w firmie biuro księgowe Rachunkowo to zazwyczaj bez problemu znajdziemy specjalistów jak księgowy Bydgoszcz, który potrafi obliczyć zarówno budżetowa i pełna księgowość oraz wie na czym polega doradztwo księgowe Warszawa. Obowiązek taki posiadają między inny właściciele psów, osoby uprawiające hazard, a także osoby otrzymujące darowiznę. klasyfikacja podatków w polskim systemie podatkowym, o której należy wspomnieć jest także podział ze względu na wysokość stawki podatkowej.

Mowa tutaj o takich rodzajach podatków jak kwotowy, proporcjonalny, procentowy, progresywny, degresywny oraz regresywny. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane i osoba pozyskująca wiedzę może poczuć się jeszcze bardziej zagubiona, jeśli nie są znane jej zagadnienia prawnicze, to jednak dzięki wielu artykułom i książkom poświęconym tematyce podatków, można dużo łatwiej zrozumieć to zagadnienie. Było również wspomniane, że podatków nie można obejść i mimo poszukiwania sposobów na ich obniżenie, w konsekwencji uzyskujemy taki sam rezultat.

Przerzucanie podatku najczęściej definiuje się jako “przesunięcie ciężaru opodatkowania na innego podatnika lub grupę podatników na drodze zmiany cen zasobów ekonomicznych”. Tą skomplikowaną definicję postaram się jak najprościej wyjaśnić w dalszej części artykułu. Przerzucalność jest podzielona na przerzucalność w przód i w tył oraz na rzeczywistą i pozorną.

Przerzucalność podatków

Przerzucalność podatków w przód polega na tym, że podmiot, na który nałożony został podatek, przesuwa go na swoich odbiorców wliczając go w ceny oferowanych dóbr i usług. Chyba najlepszym przykładem jest podatek od towarów i usług czyli VAT, który mimo, iż nakładany jest na producenta i tak jest płacony przez nas przy zakupie.

Przerzucalność podatku – rodzaje

Przerzucalność podatków wstecz polega na obniżeniu cen płaconych przez podatnika dostawcom oraz płac zatrudnionych pracowników.

Przerzucalność rzeczywista dokonuje się na rynku w wyniku suwerennej decyzji podmiotu, na który nałożony został podatek.

Przerzucalność pozorna objawia się wtedy gry to prawodawca z góry zakłada, że ciężar podatku zostanie przeniesiony na inne podmioty niż te na które został nałożony ponieważ podatek ten jest doliczany do cen.

Odwołując się do jednego z poprzednich artykułów i biorąc pod uwagę powyższe definicje możemy stwierdzić, że to podatki bezpośrednie cechują się przerzucalnością rzeczywistą, a pośrednie pozorną czyli dokładnie odwrotnie niż mówi zazwyczaj literatura przedmiotu. Dodać należy, że zjawisko to (przerzucalność) jest bardzo zmienna i przebiega różnie w zależności od warunków rynkowych. Najczęściej wahania występują jeśli chodzi o podatki bezpośrednie gdzie przerzucanie jest bardzo trudne ale i tak często jest realizowane.

Edwin R.A. Seligman na podstawie swoich wieloletnich badan stwierdza, że zjawisko to jest niezwykle istotne w ranach oddziaływania podatków na rynek. Badacz ustalił wiele warunków od których zależy przerzucanie, podzielił je na dwie grupy:

– warunki ekonomiczne,

– warunki techniczne.

Przerzucalność podatków uzależniona jest w największym stopniu od popytu na dane dobro.

We wcześniejszym artykule omówiona została klasyfikacja podatków. Wyjaśnione zostały dwa zagadnienie, a mianowicie klasyfikacja według przedmiotu opodatkowania oraz faz tworzenia i podziału dochodu. Teraz zajmiemy się podziałem ze względu na źródła pochodzenia, władztwo podatkowe oraz kryterium nominalne źródła.

Podział podatków, ze względu na źródła pochodzenia (kryterium podmiotowe) pozwala na określenie w jakim stopniu poszczególne grupy podmiotowe ponoszą ciężar obowiązku podatkowego. W ten sposób możemy wyróżnić następujące sektory:

– przedsiębiorstwa,

– instytucje finansowe,

– gospodarstwa domowe,

– zagraniczne.

Kryterium władztwa podatkowego wyróżniamy podatki nakładane przez państwo oraz przez władze samorządowe, które w pewnym stopniu mogą wprowadzać i nakładać obowiązki podatkowe ale działające tylko lokalnie czyli na terenie podlegającym administracyjnie pod dany samorząd. Bezpośrednio z tym wiąże się budżetu gromadzącego wpływy budżetowe, które dzieli podatki na:

– państwowe (centralne),

– samorządowe różnych szczebli.

W tym przypadku oba te podziały również są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ państwo nakłada podatek od dochodu osób fizycznych ale jednocześnie część wpływów z tego podatku zasila budżety samorządów terytorialnych.

Biorąc pod uwagę kryterium nominalnego źródła podatku, inaczej kryterium prawne, możemy mówić o opodatkowaniu pośrednim i bezpośrednim. Z podatkiem bezpośrednim mamy do czynienia wtedy gdy opodatkowaniu podlega wprost dochód podatnika lub jego prawa majątkowe więc nominalne źródło dochodów pokrywa się z realnym. Natomiast pośrednie podatki to sytuacja dokładnie odwrotna, dotyczy na przykład podatków od towarów i usług gdzie źródła te są zupełnie inne oraz obciążają one dochód nabywcy.

Podział ten w literaturze przedmiotu niejednokrotnie jest uzasadniany w dość kontrowersyjny sposób, mianowicie opiera się ich podział na tak zwanej przerzucalności podatków i mówi się, że podatki pośrednie są przerzucalne, natomiast bezpośrednie nie są.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.