You are here: Home > Podatki > Budowa podatków.

Budowa podatków.

Podatek jest oparty na wielu przepisach prawnych oraz innych uregulowaniach, które określają jego istotę i wymiar. Najważniejsze elementy składające się na ogólną budowę podatku to:

– podmiot podatku,

– przedmiot podatku,

– podstawa podatku,

– stawki podatkowe,

– skale podatkowe,

– ulgi podatkowe,

– zwolnienia podatkowe,

– wyłączenia z podatku.

Jako podmiot podatku określani są podatnicy, płatnicy oraz inkasenci. Podatnikiem jest każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która ma na sobie obowiązek podatkowy. Płatnikiem natomiast określany jest podmiot, który przez prawo obligowany jest do obliczenia podatku, pobrania go od podatnika i uiszczenia w odpowiednim organie. Inkasent natomiast pobiera od podatnika należne świadczenia i wpłaca je na konto Urzędu Skarbowego.

Przedmiot podatku to wszelkie osiągnięte przez podatnika przychody oraz prawa majątkowe i własnościowe, które podlegają obowiązkowi podatkowemu oraz nie jest w żaden sposób wykluczony z opodatkowania.

Podstawa podatku jest to wyrażony w wartości lub ilości podmiot podatku, czyli na przykład suma uzyskanych dochodów lub ilość praw majątkowych.

Stawka podatkowa to skala, która na podstawie podziału wielkości uzyskanych przychodów przydziela podatnika do określonego progu podatkowego i tym samym określa stawkę podatku. Stawki podatkowe dzielą się na:

– stawki proporcjonalne,

– stawki progresywne,

– stawki regresywne,

– stawki degresywne.

Nie będziemy jednak teraz omawiać poszczególnych typów stawek podatkowych.

Ulgi podatkowe stosowane są w odniesieniu do podstawy opodatkowania. Zastosowanie takiej ulgi polega na obniżeniu podstawy opodatkowania lub obliczonego już podatku w wysokości przyznanej podatnikowi przez ustawodawcę.

budowa podatku

Zwolnienia podatkowe to jasno i precyzyjnie wskazane przez ustawodawcę stany faktyczny, prawne lub którzy podatnicy są bezwarunkowo zwolnieni z obowiązku podatkowego.

Wyłączenia z podatku są stosowane przez prawodawcę w sytuacji gdy zaistniał już obowiązek podatkowy, a mimo to podatnik ma zostać z niego zwolniony. Aby z takiego przywileju skorzystać należy spełnić szereg warunków określonych przez prawodawcę.

System podatkowym w Polsce nie jest przyjazny dla przedsiębiorców. W przypadku dużych korporacji mają one bardzo rozbudowane działy zarówno prawne jak i księgowe, dzięki czemu znacznie łatwiej jest im bronić się przed różnymi decyzjami urzędów, które często bywają sprzeczne. W małych czy średnich firmach bardzo często zmiany w systemie podatkowym mogą prowadzić do problemów na rynku.

Częste zmiany systemów podatkowego w Polsce dotyczą przede wszystkim podatku VAT. Dla budżetu jest to jeden z najważniejszych podatków, który przynosi znaczne dochody, co znów sprawia, że stale system podatkowy związany z VAT zmieniany jest w taki sposób, by ograniczyć wszelkiego rodzaju odliczenia, na które może zdecydować się przedsiębiorca.  Podatnicy VAT muszą na bieżąco sprawdzać wszelkie zmiany dotyczące form rozliczania tego podatku. Z tego powodu w Polsce większości firm decyduje się na korzystanie z profesjonalnych biur księgowych. Nawet małe firmy korzystają z takich usług, by mieć pewność, co do właściwego rozliczania podatków w firmie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.